Lesk a bieda kurtizán - Sara Stridsbergová : Antarktida lásky

Anotácia: Hlavní hrdinka je zavražděna, její tělo rozkouskováno a v kufrech pohozeno po Stockholmu. Hlava chybí. Oběť sleduje „shora“, jak po ní rodiče pátrají, dokud se její identita neprokáže. Vidí, jaké životy vedou její děti. Vidí vše do té doby, dokud někdo na zemi nevyřkne její jméno naposledy. Velké existenciální drama o zranitelnosti, osamělosti a mateřské lásce.

Vydavateľstvo: Kniha Zlín, 2020
Počet strán: 272
Žáner: Román/Sociálny/Psychologický

Švédska autorka Sara Stridsbergová vo svojej najnovšej próze Antarktida lásky spracúva na relatívne malej ploche náročné sociálne témy - alkoholizmus v rodine, smrť dieťaťa, odcudzenie sa partnerov navzájom, vzdanie sa dieťaťa po pôrode, predávanie sa ako zdanlivo jediná alternatíva zamestnania či drogová závislosť ako útek z ťažkej reality života. To všetko rámcované príbehom ženy, ktorá chcela prežiť, no, ako to už býva v NErozprávkach, skončila uškrtená a rozštvrtená kdesi v Bohom zabudnutej švédskej krajine. Vcelku ostré zhrnutie. No rovnako autentické ako autorkina próza.

Psychologická výpoveď neľúbivej hrdinky, prostitútky a narkomanky, ktorá v pobyte ,,na druhej strane" rekapituluje svoj zložitý život, bolestné, ale i obohacujúce interakcie s blízkymi, a zároveň pozoruje ostatných v reálnom čase a to, ako sa s jej odchodom vyrovnávajú - to všetko text ponúka. Dielo nie je akokoľvek žánrovo detektívne ukotvené a anotácia môže čitateľa zmiasť - o riešenie vraždy či snahu upozorniť hrdinkou na vraha nejde. Dej sa pohybuje iba na poli spoločenskej drámy, ktorá vďaka špecifickej narácii a nelineárnej kompozícii, pôsobiacej reťazovito vytvára na prvý pohľad hutný text, plný psychologizácie postáv, a jednoliatej, zdanlivo nekončiacej introspekcie hlavnej hrdinky.

Autorkina poetika je ornamentálna, kombinuje a prirovnáva motívy živej prírody, fauny a flóry s hĺbkou ľudskej duše a pocitov, často prepája rôzne prírodné zákony či konkrétne prírodné deje (víchrica, sneženie) s konkrétnou náladou hlavnej postavy. Rovnako, prírodné elementy stoja v protikladoch - zem ako pevná pôda pod nohami i zemina, hlina funguje v texte ako symbol konečnosti, posledného nádychu, resp. výdychu a nutne i ako spájajúci sa prvok amorálnym životom a asociálnym správaním, pričom vietor či slnečný svit asociujú so spomienkami na detstvo, počiatočnú lásku a podobne. Farebnosť opisov prírody však často prichádza do kontrastu so strohým, mechanickým a skoro až hemingwayovským popisom ťažkého života v detstve, v prostredí medzi prostitútkami či drogovo závislými. Práve dané ticho mocne hrá, odpustenie si citového vydierania obligátnymi scénami aplikácie drog či sexu s klientom sú autorsky správnou voľbou.

Celý text slúži ako akási kontemplatívna reflexia o premrhanom živote, ktorý, i keď nepriamo, v texte autorka označuje ako zbabraný predovšetkým slabou výchovou rodičov a minimálnou rodičovskou láskou, či už zo strany hrdinky v role dcéry či samotnej matky. 
Stridsbergová teda razí v istom zmysle Vygotského myšlienky - sociálny konštrukt významu stojí u dieťaťa v správnom prostredí pre rast, ktoré z neho vyformuje správneho človeka pre život, nutne i so správnymi hodnotami. Stridsbergovej postavy ale to, čo by sa dalo nazvať správnym životom, nežijú - sú problematické, zväčša času neľúbivé, závislé na omamných látkach, patologickom správaní sa i svojich zlých rozhodnutiach. To však neznamená, že ich autorka tituluje zlými prívlastkami a ukazuje na nich prstom, rovnako ale čitateľa nechce ani lacnými melodramatickými motívmi zmarených životov citovo vydierať - popisuje komplexné postavy, i keď s jasnými charakterovými vadami, ktoré vyrastajú v obtiažnych podmienkach, pokračujú v nich žiť i v dospelosti, podvedome sa obklopujú ľuďmi, ktorí sú na tom podobne alebo ešte horšie a ktoré doplácajú na nulovo prítomný materský prvok vo svojom živote. 

Fakt, že dielom viac ako čokoľvek iné prestupuje skrytý leitmotív potreby (materskej) lásky, predovšetkým, v citovom vývine jedinca, sa zobrazuje nielen na živote hlavnej hrdinky, ktorá je sama poznačená vlahým a viac-menej zamlčaným vzťahom s matkou, ktorý sa v samotnom závere manifestuje nielen ako problémy s drogami, ale hlavne ako akceptácia nevyhnutnej smrti a podvolenie sa, pocit bezvýznamnosti samej seba a potreby odísť, ale i na postave hrdinkinho syna, ktorého absencia hlbších citov v ranom detstve doháňa k depresívnym stavom počas celého života, pričom tieto stavy znova zakončuje v užívaní omamných látok a v závere i vo fatalistickom konci.

S dielom sa vynára sa i tématická podobnosť s románom Lovely Bones od americkej spisovateľky Alice Seboldovej či filmom Ghost story, amerického režiséra Davida Loweryho. Všetky diela sú si rámcovo podobné, i keď pristupujú k téme rozdielne. Kým u Stridsbergovej hlavná postava v podobe ducha odchádza do sveta ,,vzduchoprázdna," v ktorom zanechaný svet pozoruje bez možnosti akokoľvek doňho zasahovať, a teda ho i meniť či upozorniť na seba, u Seboldovej hrdinka i v novej podobe dokáže duchovne kontaktovať iné postavy, interagovať s nimi na istej transcendentálnej úrovni či v istom bode si s nimi vymeniť telo a dušu, čo vedie k jej potrebnej ceste vpred, pochopeniu a odprosteniu sa od nielen živého sveta, ale v parafráze i od minulosti, starých bolestí a krívd.

Na podobnom princípe stojí potom i premisa filmu Ghost story, kde hrdina, duša, ktorá nemá možnosť po smrti sa presunúť z miesta v ktorom žil sleduje osudy nielen ženy, ktorú opustil, ale i iných rodín, ich strastí, lások, to všetko pre svoj citový a charakterový vývin, pričom v závere pochopí nutnosť odísť či paradoxne, začať čosi nové. Pri Stridsbergovej však táto zmena u hrdinky neprichádza, jej duša odchádza skôr z dôvodu straty spomienok ostatných na ňu ako z vlastnej vôle a pochopenia svojho osudu. V istej nadinterpretácii by sa však dalo tvrdiť, že hrdinka odchádza na onen svet presne tak, ako odišla z toho nášho, živého - v závoji anonymity, nepotrebnosti, zabudnutia. Autorka však často tomuto motívu, či resp. jeho zobrazeniu grafomansky prepadá - mnohé scény sú repetetívne, opakujú sa bez toho, aby skutočne priniesli niečo nové, mnoho strán tvorí skoro až autorsky nekontrolovateľná reflexia, opakujúce sa slovné spojenia, vety i myšlienky. To, žiaľbohu, vytvára akýsi dojem nadbytočnosti a redundancie.

Stridsbergovej próza v konečnom dôsledku nepôsobí optimisticky. Hlavná hrdinka po smrti nedôjde k neskutočnému šťastiu, práve naopak, zdanlivo sa trápi aj naďalej, sledovaním trápení ľudí, ktorých milovala. Je minimálne pozoruhodné sledovať túto autorskú invenciu a vklad na tému ,,život po živote," o to viac zamrazí fakt, že inšpiráciou bola pre autorku smrť a rozštvrtenie reálnej švédskej prostitútky. Špecifická obraznosť a ornamentálna práca s jazykom i skĺbenie dejov prírody ako manifestácie ľudskej duše skoro na úrovni prózy naturizmu z diela robí postmoderný vycibrený produkt, ktorý čitateľa zasiahne hneď na viacerých frontoch. Na všetkých však bez zbytočnej melanchólie či pátosu.

Za poskytnutie knihy ďakujem internetovému kníhkupectvu knihcentrum.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odporúčané články